Затверджено

Наказом №14 від 06.03.2020 року

ТОВ «Розетка Тревел»

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Безкоштовна відміна туру»

Терміни та визначення, що використані в Офіційних умовах проведення акції «Безкоштовна відміна туру», (надалі – Офіційні умови), мають такі значення:

Акція – маркетингова компанія під назвою «Безкоштовна відміна туру», що проводиться Організатором за участю Партнера на території України* та в рамках якої, Організатор надає можливість Учаснику отримати Гарантію Подорожі, за умови виконання дій/вимог Учасником, що визначені в цих Офіційних умовах;

Гарантія Подорожі – надана Організатором можливість застрахувати фінансові ризики Учасника, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок неможливості здійснення Подорожі Учасником як туристом, яка оформляється шляхом оплати Організатором страхового платежу Партнеру, який страхує фінансовий ризик Учасника (як вигодонабувача) за договором страхування. Предметом договору страхування є страхування фінансових ризиків Учасника, пов’язаних зі збитками, понесеними внаслідок настання Страхового випадку, та як наслідок, надає право Учаснику отримати від Партнера Страхове відшкодування;

Бронювання — належним чином оформлений та оплачений Учасником через Організатора туристичний продукт (Подорож). Бронювання може передбачати повну або часткову оплату Подорожі в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні Подорожі на Сайті;

Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Розетка Тревел»; адреса: 02121, 

м. Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 201-203, корпус 2 А, літера Ф, кімната 511;

 код ЄДРПОУ 42958012;

Партнер - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО», код ЄДРПОУ 31650052, розпорядженням Держфінпослуг № 1224 від 24.06.2004 року зареєстровано як фінансову установу, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 142, відповідно до ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії АЕ №293950 виданої 31 липня 2014 р., строком дії з 25.12.2007 р. безстроково, та на підставі Правил страхування № 10-01 "Добровільне страхування фінансових ризиків";

Страховий випадок – факт понесення Учасником матеріальних збитків внаслідок неможливості здійснення подорожі (настання страхової події, яка сталася не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку Подорожі: оголошення реєстрації туриста на літак, посадки на судно, потяг, інший транспорт, вказаний у договорі про надання туристичних послуг). Перелік страхових випадків наведено в розділі 7 Офіційних умов;

Період дії Акції - період проведення Акції, що починається 6 березня 2020 року та триває до 6 травня 2020 року (включно);

Подорож – поїздка Учасника як туриста територією (акваторією), зазначеною у відповідному договорі про надання туристичних послуг, що укладається Учасником із туристичним оператором за посередництвом Організатора як туристичного агента;

Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт, що належить Організатору, розташований в мережі Інтернет на адресу rozetka.travel, через який забезпечується відображення інформації про наявні пакетні пропозиції, розклад рейсів, тарифи і перевізну плату, збори, наявність місць для здійснення транспортних та інших видів послуг, що надають перевізники та/або виконавці послуг. 

Учасник – дієздатна фізична особа, яка проживає на території України*, досягла 18 років, та на момент проведення Акції виконала вимоги, необхідні для участі в Акції, що вказані в цих Офіційних умовах. 

1. Акція спрямована на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, що надаються Організатором через Сайт, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності до існуючих, а також з метою розвитку туризму.

2. Для отримання статусу Учасника потрібно:

 • в Період дії Акції оформити та сплатити Бронювання;
 • надати Організатору інформацію та документи, що вказані в п.3 Офіційних умов, з метою оформлення Гарантії Подорожі. 

УВАГА! Один Учасник може отримати Гарантію Подорожі щодо однієї Подорожі лише один раз.

3. Учасник повинен протягом 1 (одного) робочого дня надіслати Організатору, на повідомлену останнім адресу електронної пошти, скановані копії наступних документів (у форматі pdf):

 • дійсного паспорту громадянина України (усі сторінки заповнені сторінки із інформацією про Переможця);
 • документа, що підтверджує реєстрацію Переможця в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (реєстраційний номер облікової карти платника податків /ідентифікаційний код);
 • інші документи на вимогу Організатора (за необхідності).

3.1. У разі, якщо Учасник не направив документ (-и) у встановлений Організатором строк, Організатор має право не оформлювати Гарантію Подорожі, при цьому Учасник втрачає будь-яке право на її отримання, а також не може претендувати на її компенсацію, у тому числі, у грошовому еквіваленті. 

УВАГА! Гарантія Подорожі обміну та поверненню не підлягає.

4. Учасник отримує інформацію про Гарантію Подорожі, шляхом отримання Пам’ятки туриста на адресу електронної пошти, що була ним повідомлена Учасником під час Бронювання.  

5. Беручи участь у цій Акції, Учасник підтверджує:

5.1. факт ознайомлення з даними Офіційними умовами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Офіційних умов (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника від їх належного виконання, вважається відмовою Учасника від участі в Акції та оформлення Гарантії Подорожі. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції;

5.2. свою згоду з фактом укладення на його користь договору страхуванні між Організатором та Партнером, внаслідок чого Учасник стає вигодонабувачем за таким договором страхування щодо збитків, понесених Учасником внаслідок неможливості здійснення Подорожі у зв’язку із настанням Страхового випадку;

5.3. факт оформлення Організатором на користь Учасника Гарантії Подорожі та як наслідок розуміє та підтверджує, що отримує від Організатора додаткове благо. Організатор відповідно до Податкового кодексу України має статус податкового агента відносно такого доходу та сплачує податок на доходи фізичних осіб та інші обов’язкові збори за ставкою, визначеною нормами Податкового кодексу України, а також подає інформацію щодо такого доходу Учасника до контролюючих державних органів;

5.4. факт ознайомлення з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором та Партнером на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо);

5.5. що йому, як суб'єкту персональних даних, відомо про його права, зокрема, але не виключно, на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора\Партнера як власника/розпорядника його персональних даних; вимагати від Організатора\Партнера як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних; застосовувати передбачені законодавством засоби правового захисту у разі порушення прав, що передбачені законодавством про захист персональних даних;

5.6. надання згоди на те, що обробка персональних даних може здійснюватися Організатором\Партнером самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору, з умовою збереження конфіденційності;

5.7. розуміння того, що Організатор\Партнер не несе жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб, що були отримані ними з використанням мережі Інтернет. Так само, Організатор Акції не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника з розміщення таких персональних даних;

5.8. що йому відомо та зрозуміло, що у випадку якщо Учасником було надано невірні/неіснуючі/недостовірні дані та/або використані дані третіх осіб, у т.ч. вигаданих, така особа втрачає (позбавляється) статусу Учасника, а також звільняє Організатора від обов’язку оформити такій особі Гарантію Подорожі;

5.9. що йому відомо та зрозуміло, що у разі настання Страхового випадку, Учаснику потрібно повідомити Партнера про неможливість здійснення Подорожі не пізніше 24 годин з дати виникнення підстав для відмови і не пізніше 24 годин до моменту початку такої Подорожі за телефоном 0800503773 (щоденно, цілодобово);

5.10. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

6. Загальні умови проведення Акції:

 • У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Офіційних умов та/або питань, не врегульованих ними, остаточне рішення приймається Організатором; 
 • Учасник не має права передати/поступитися своїм правом на Гарантію Подорожі третій особі;
 • Організатор має право змінити умови Акції шляхом внесення змін до цих Офіційних умов, при цьому такі зміни та/або доповнення можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення для Учасників на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних умов;
 • Учасники Акції несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації;
 • рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, розповсюджуються однаково на всіх Учасників; 
 • ці Офіційні умови розміщуються на Сайті;
 • у всьому, що не передбачено цими Офіційними умовами, Організатор та Учасники керуються чинним законодавством України;
 • Організатор не несе відповідальності за не виконання (несвоєчасне виконання) Учасниками умов Акції;
 • результати Акції будуть вважатися кінцевими та не підлягають оскарженню;
 • Організатор не несе відповідальності за отримання від Учасника неповних та/або некоректних контактних та/або інших відомостей чи документів, необхідних для оформлення Гарантії Подорожі;
 • Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу, і не переслідує мети отримання прибутку;
 • Офіційні умови не є публічною обіцянкою винагороди.

7. Страховим випадком є факт понесення Учасником як вигодонабувачем матеріальних збитків внаслідок неможливості здійснення Подорожі, в результаті настання страхової події (страхового ризику), яка сталася не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку Подорожі (оголошення реєстрації туриста на літак, посадки на судно, потяг, інший транспорт, вказаний у договорі про надання туристичних послуг), з наступних причин:

7.1.1. смерть, раптове захворювання Учасника або члена його сім'ї, а саме: батька, матері, чоловіка/дружини, дітей, рідної сестри чи брата, якщо необхідна присутність Учасника;

7.1.2. травми будь-якої складності, якщо є медичні приписи щодо заборони Подорожі та необхідності лікування Учасника;

7.1.3. знищення нерухомого майна Учасника внаслідок пожежі, впливу навколишнього середовища, навмисних або ненавмисних дій третіх осіб;

7.1.4. необхідність участі Учасника у судовому процесі, якщо він припадає на період запланованої Подорожі і про нього не було відомо до моменту Бронювання;

7.1.5. неотримання в’їзної візи Учасником або затримка видачі візи Учаснику консульськими установами країн, де має здійснюватися подорож, внаслідок чого стає неможливим здійснити Подорож у строки вказані у Бронювання. Страховий захист на умовах цього підпункту діє лише відносно резидентів України за умов: своєчасної подачі повного пакету необхідних документів у консульську установу на оформлення; відсутності у Учасника раніше отриманих відмов у видачі віз;

7.1.6. звільнення Учасника з постійного місця роботи;

7.1.7. інших подій, що мають ознаки ймовірності та випадковості, на настання яких Учасник не мав змоги впливати прямо чи опосередковано.

7.2. Підставою для відмови Партнера від здійснення страхового відшкодування є обставини зазначені в статті 26 Закону України «Про страхування» та Цивільному кодексі України, а також:

7.2.1. отримання Учасником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, або третьої особи; 

7.2.2. Партнер не отримав (отримав не в повному обсязі) від Учасника протягом 30 календарних днів з дати настання події документи передбачені для визнання випадку страховим;

7.2.3. повторне настання фінансових ризиків у зв’язку з повторною неможливістю здійснення Подорожі на інший час.

7.3. Не підлягають відшкодуванню збитки Учаснику Партнером, що сталися безпосередньо внаслідок:

7.3.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;

7.3.2. війни, громадянської війни, масового безладу, локаутів та страйків, збройних конфліктів міжнародного та не міжнародного характеру, проведення антитерористичної операції;

7.3.3. прийняття органами державної влади та управління та/або органами місцевого самоврядування обмежуючих або забороняючих актів, дія яких прямо впливає на Учасника та Партнера, та наслідки прийняття яких не могли передбачити;

7.3.4. терористичного акту;

7.3.5. відмови перевізником у перевезенні Учасника, незалежно від мотивів такої відмови, якщо саме перевезення відбулося згідно запланованого часу відправлення та прибуття;

7.3.6. вчинення Учасником в яких правоохоронними органами або судом встановлені ознаки умисного злочину;

7.3.7. не вчинення Подорожі у зв’язку з перебування Учасника в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

7.3.8 внаслідок самогубства (спроби самогубства) Учасника;

7.3.9. внаслідок обмежувальних заходів запроваджених компетентними органами, перевізниками, готелями іншими особами, які приймають участь в організації надання туристичних послуг для запобігання поширення епідемії, чи дотримання карантину;

7.3.10. внаслідок навмисних дій (бездіяльності) або необережності Учасника та (або) зацікавлених третіх осіб, що призвело до настання страхового випадку, а також здійснення або спроби здійснення злочинних дій або порушення законів, медичних приписів, санітарних і протиепідеміологічних рекомендацій тощо;

7.3.11. внаслідок участі Учасника у страйках, заколотах, внутрішніх заворушеннях, диверсіях, актах тероризму, бойових діях, за виключенням випадків примусової або випадкової участі, а також внаслідок участі у військових діях, маневрах або інших військових заходах, громадянській війні, різного роду масових безладах;

7.3.12. банкрутства туристичного оператора, який супроводжує надання туристичних послуг Учасника або порушення туристичним оператором, суб’єктом надання туристичних послуг своїх зобов’язань за укладеними договорами, що спричинило порушення зобов’язань перед Учасником за договором про надання туристичних послуг, а також пов’язані із цим пеня, штрафні санкції та збитки;

7.3.13. інших виключень та обмежень страхування, передбачених Правилами страхування Партнера.